ביקורת פנימית

מתן שירותי ביקורת פנימית, על פי חוק הביקורת הפנימית כשירות חיצוני לתאגיד.

הביקורת הפנימית כוללת סקר מקדמי על הבקרה הפנימית בתאגיד במסגרתו נבחן המבנה הארגוני והניהולי של התאגיד לרבות חלוקת התפקידים והסמכויות של המנהלים והעובדים וכן מבוצעת סקירה כוללת של התהליכים המרכזיים בחברה ושל מערכות המיחשוב התומכות לרבות תהליכי מכירה, גבייה, רכש, תשלומים, ייצור, ניהול מלאי, שכר, משאבי אנוש.  בתום הסקר על הבקרה הפנימית מוגשת תוכנית עבודה רב שנתית הנגזרת מממצאי הסקר ומדרגת חומרתם.

סיוע למבקרים פנימים

סיוע למבקר הפנימי במילוי תפקידו בתחומים הבאים:

  • סיוע בהעמקת הביקורת בנושאים ספציפיים
  • ביצוע סקרי סיכונים בנושאים ספציפיים
  • ביצוע ביקורות סמויות על פי דרישת המבקר הפנימי
  • ביצוע בדיקה וחקירה של חשדות לאי סדרים מטעם המבקר הפנימי
  • ביקורת פנימית למערכות מידע ממוחשבות
  • הטמעת בקרות בתהליכים בעת פיתוח ו/או הטמעת מערכות ממוחשבות